Kraków, dnia 25 stycznia 2024r.

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego pod adresem: https://www.ruczajclinic.pl/

§ 1. DEFINICJE
Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowymi https://www.ruczajclinic.pl/, w ramach którego znajduje się wydzielona podstrona, stanowiąca sklep internetowy
UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Usługodawca – Ruczaj Clinic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724810, wpisana także pod nr 000000200322 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, adres: ul. Bułgarska 15/U2, 30-409 Kraków, NIP: 676-254-71-48, REGON: 369790795 (dalej jako „Spółka”, „Ruczaj Clinic”)
Bon (Kupon) – znak legitymacyjny w postaci treści cyfrowej, przekazywany na adres e mail w postaci PDF, możliwy do wydrukowania, na podstawie którego Użytkownik lub osoba trzecia może korzystać, w zakresie w nim wskazanym, z usług Usługodawcy;
Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
Usługa świadczona drogą elektroniczną – odpłatne świadczenie realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którego istota sprowadza się do dostarczenia odpłatnie treści cyfrowej w postaci Kuponu, który upoważnia do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w jego siedzibie, na zasadach wskazanych w Regulaminie;
Regulamin – niniejszy dokument, znajdujący się pod adresem internetowym https://www.ruczajclinic.pl/; w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Umowa – oznacza umowę o dostarczanie treści cyfrowych drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez usługodawcę, którego aktualna treść znajduje się pod adresem:

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, w szczególności zakres i warunki świadczonych usług, w tym warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Właścicielem i administratorem portalu jest Usługodawca. Autorskie prawa majątkowe do utworów zmieszczonych na portalu, w zakresie, w jakim nie obejmują przedmiotów własności intelektualnej podmiotów trzecich, należą w całości do Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego ograniczenia funkcjonalności portalu z przyczyn usprawiedliwionych potrzebą modernizacji lub innymi ważnymi przyczynami, w szczególności wprowadzenie przerw technicznych. Usługodawca zastrzega też możliwość zakończenia świadczenia usługi w dowolnym momencie z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Zakres świadczonych usług obejmuje: odpłatne dostarczanie treści cyfrowych w postaci Kuponów. Opłacony Kupon umożliwia skorzystanie z usług Usługodawcy w zakresie wskazanym poniżej w Regulaminie i na Kuponie. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest jedynie poprzez Portal, na zasadach opisanych poniżej. Usługodawca nie świadczy usługi w postaci zarejestrowania do Portalu.

5. Korzystanie z usług jest dobrowolne i odpłatne dla każdego Użytkownika, a zawarcie umowy rodzi po stronie użytkownika obowiązek zapłaty. Samo przeglądanie sklepu internetowego nie jest odpłatne.

6. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu. Korzystanie z portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.

7. Użytkownik potwierdza, że w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu Operator zdalnie przechowuje pliki danych na urządzeniu użytkownika, Cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Portal przechowuje na komputerze użytkownika podczas przeglądania portalu. W rezultacie Portal śledzi działania użytkownika i preferencje przez określony czas, dzięki czemu Użytkownik nie może ponownie wejść do portalu po kolejnej wizycie. Pliki cookie mogą być przeglądane i / lub usuwane przez Użytkownika i / lub niedozwolone przez Użytkownika według własnego uznania.

8. Oświadczenia Usługodawcy w zakresie kompatybilności, funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowej w postaci Kuponu

a. kompatybilność – współdziałanie treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

Treść cyfrowa jest kompatybilna z normalnie używanym sprzętem elektronicznym (komputer itp.)

b. funkcjonalność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

Treść cyfrowa pełni formę przekazu informacji w postaci literowej, przybiera ostateczną formę dokumentu PDF, jest możliwa do wydrukowania

c. interoperacyjność – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;
…………………………………………….
Treść cyfrowa może być odtwarzana na standardowych nośnikach, takich jak komputer, …….

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE.
1. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:
– urządzenie z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,
– program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

§ 4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY.
Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich zobowiązań związanych z wykorzystaniem Kuponów.
§ 5 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do:

a. podawania danych zgodnych z prawdą oraz niewprowadzających w błąd;
b. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych (zabronionych przez przepisy prawa), np. treści pornograficznych, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
c. korzystania z portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
d. korzystania z portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety;
e. zachowania w tajemnicy danych go dotyczących;

2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca podejmie działania odpowiednie do charakteru naruszenia.

§ 6 PODSTAWOWE RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PORTALU

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań mających zapobiec oddziaływaniu na Portal lub poprzez Portal na Użytkowników jakichkolwiek szkodliwych działań osób trzecich lub złośliwych oprogramowani.
2. Jednakże, pomimo powyższego, istnieje możliwość zajścia opisanego wyżej ryzyka, które należy minimalizować m.in. poprzez zachowanie przezorności, chronienie swoich haseł oraz inne, rozsądne działania.

§ 7 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY.

1. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych zostaje zawarta w następujący sposób:

a. Użytkownik na stronie internetowej Portalu wybiera zakładkę „Bony podarunkowe”, po czym otwiera zakładkę:

I. Złożenie Zamówienia – tam wpisuje swoją nazwę, dla kogo ma być Bon (jeśli dotyczy), podaje swój adres e mail, na który otrzyma treść cyfrową oraz wskazuje interesujący go Bon, który chce zamówić;

II. Koszyk – tutaj ma możliwość wyboru dodatkowego (bezpłatnego) dostarczenia Bonu w wersji wydrukowanej na wskazany przez siebie adres albo do odbioru u Usługodawcy;

III. Zamówienie – należy uzupełnić dokładnie formularz, zapoznać się z Regulaminem, wybrać sposób zapłaty, potwierdzić zawarcie Umowy (zaznaczenie odpowiednich checboxów: Jestem świadomy, że zawieram umowę, w związku z którą jestem zobowiązany do zapłaty ceny”. „Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę, mając świadomość, że po spełnieniu świadczenia utracę prawo odstąpienia od umowy i przyjmuje to do wiadomości”) – w tym momencie Umowa jest zawarta; Wykonanie Umowy po stronie Usługodawcy jest zależne od zapłaty przez Użytkownika;

b. Następnie Użytkownik otrzymuje na adres e mail zamówioną treść cyfrową, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz Regulamin.

2. Po zawarciu Umowy Użytkownik może wręczyć zakupiony Kupon jakiejkolwiek osobie trzeciej, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta jest uprawniona do zawarcia umowy z Usługodawcą – tylko w jego lokalu – o wykonanie usług za cenę wskazaną na Kuponie. Usługodawca nie zwraca reszty osobie trzeciej, jeśli zamówiona przez niego usługa jest tańsza niż kwota przedstawiona na Kuponie. Umowa o wykonanie usługi z wykorzystaniem Kuponu nie podlega pod przepisy UPK i poza niniejszym pkt nie jest regulowana niniejszym Regulaminem.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA USŁUGODAWCY, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ INNE.

1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn, z uwagi na zapis art. 38 pkt 13 UPK:

„Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:” (…) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;”

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie UPK w następujących przypadkach:

a. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy. (art. 43j ust. 4 UPK) Jeśli konsument odstąpi od umowy Usługodawca niezwłocznie zwraca mu przelane przez niego środki płatnicze.

b. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
1) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
2) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie. (art. 43j ust. 5 UPK)

3. Kiedy treść cyfrowa jest zgodna z Umową.

Zgodnie z art. 43k U.P.K.
1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.

4. Czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Zgodnie z art. 43l U.P.K.
1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
4. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w art. 43k ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:
1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

5. Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową
Zgodnie z art. 43m U.P.K.

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 43n U.P.K. :
1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach portalu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego lub elektronicznie e mailem, na adres ……………………. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika

§ 10. CZAS TRWANIA UMOWY, JEJ ROZWIĄZANIE
1. Umowa zostaje zawarta jednorazowo.

§ 11. Kupony
1. Kupon stanowi znak legitymacyjny w formie treści cyfrowej, uprawniający do odebrania usługi za cenę na nim wskazaną przez osobę trzecią lub samego Użytkownika.
2. Kupony opiewają na następujące kwoty w złotych polskich: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3200, 3800, 4000
3. Kupon nie stanowi instrumentu płatniczego.
4. Kupon występuje jedynie w formie treści cyfrowej w rozumieniu UPK. Można go wydrukować i w tej formie okazać w siedzibie Usługodawcy lub pokazać go na urządzeniu wyświetlającym.
5. Kupon można wykorzystać tylko raz.
6. Wykorzystanie Kuponu odbywa się poprzez zawarcie umowy pomiędzy osobą trzecią (która otrzymała Kupon) a Usługodawcą, w lokalu Usługodawcy.
7. Termin ważności Kuponu to………………………….

§ 12. INFORMACJA WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY KONSUMENCKIE.

1) główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

Świadczeniem Usługodawcy jest dostarczenie treści cyfrowej zawierającej Kupon, który osoba trzecia lub Użytkownik może wykorzystać w ten sposób, że zawrze umowę o świadczenie usług w lokalu Usługodawcy, a za usługę tę nie zapłaci w formie pieniężnej lecz przedstawi opłacony wcześniej przez Użytkownika Kupon.

Ceny usług aktualne są na dzień skorzystania z usług w lokalu Usługodawcy.

Porozumiewanie się z konsumentem może odbywać się:
Telefonicznie – pod numerem………….
Mailowo – ………….

2) dane o przedsiębiorcy, adres, adres poczty elektronicznej, telefon

Ruczaj Clinic sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000724810, wpisana także pod nr 000000200322 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, adres: ul. Bułgarska 15/U2, 30-409 Kraków, NIP: 676-254-71-48, REGON: 369790795 (dalej jako „Spółka”, „Ruczaj Clinic”)
Telefon: ………….
E mail: ……………

3) cena, sposób i termin zapłaty

Kupony są oferowane w cenach: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3200, 3800, 4000
Zapłata następuje przelewem na konto bankowe nr …………. w dniu zawarcia umowy lub ………………………

4) termin spełnienia świadczenia

Usługodawca w dniu zawarcia umowy dostarcza Kupon niezwłocznie drogą elektroniczną.

5) przewidziana przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową

Usługodawca odpowiada wobec konsumenta na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz UPK (patrz § 8 Regulaminu)
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
Brak gwarancji na Kupony.
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
Usługodawca nie jest związany kodeksami dobrych praktyk.
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
Umowa jest zawarta jednorazowo, jej wykonanie odbywa się niezwłocznie.
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.

§ 13. DANE OSOBOWE I POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Polityka prywatności dostępna jest w lokalu Usługodawcy oraz pod adresem: …………………….

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca może zmienić Regulamin. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Usługodawcę, jednakże Umowa zawarta przed wejściem w życie zmian jest prowadzona na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………